Data overzicht opleiding tot kattengedragstherapeut

2019-2020 Groep 5

Module 1a: afgerond
Module 1b: afgerond
Module 2: afgerond
Module 3: afgerond
Module 4: 10 en 21 januari, 4 februari en 7 juli 2020
Module 5: afgerond
Module 6: afgerond

2020-2021 Groep 6

Module 1a: 7, 14 en 21 april, 12 en 19 mei, 9 juni 2020
Module 1b: 16, 23 en 30 juni en 14 juli 2020
Module 2: 25 augustus, 1, 4, 15 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 november 2020
Module 3: 10, 17 en 26 november, 1 en 15 december 2020 – 5 en 19 januari, 2, 9 en 23 februari 2021
Module 4: 9, 16 en 23 maart, 22 juni en 7 september 2021
Module 5: 7, 8 en 9 september, 27, 28, 29 oktober 2020
Module 6: 11 en 25 september 2020