Algemene voorwaarden Katten Academie

1. Aanmelding
U kunt zich op ieder gewenst moment als student aanmelden door het online inschrijfformulier volledig in te vullen en een vinkje te plaatsen bij ‘* ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’. Bij aanvang kan u gevraagd worden u te legitimeren.

2. Inschrijfvoorwaarden
a. Bij elke cursus is aangegeven welke vooropleiding verplicht of gewenst is.
b. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan de student zo spoedig mogelijk een bericht gestuurd over de inschrijving.
c. Bij inschrijving voor een cursus/module/workshop of een gehele opleiding, ontvangt u een bevestiging en bijbehorende factuur per e-mail. Vanaf dat moment is uw inschrijving definitief.
d. Tegen een afwijzing voor vrijstelling door de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk.

3. Annulering
a. Annulering tot 60 dagen voor aanvang van de eerste (les)dag betaalt u bij annulering alleen € 25,- administratie kosten incl. BTW. Bij annulering vanaf 60 tot en met 45 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt, naast de € 25,- administratie kosten, ook 10% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 45 dagen tot en met 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt, naast de € 25,- administratie kosten, ook 25% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt, naast de € 25,- administratie kosten, ook 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht (alles met inachtneming van punt 4).
b. Annulering dient te allen tijde door ons schriftelijk te zijn bevestigd! Zonder de schriftelijke bevestiging van onze kant is de annulering niet geldig.
In geval van bijzondere omstandigheden kan de Katten Academie afwijken van deze regelingen, één en ander ter beoordeling van de Katten Academie.
Deze regel geldt niet als de annulering plaatsvindt omdat u niet geslaagd bent voor een eerdere verplicht te behalen module.
c. Wilt u annuleren en is er sprake geweest van een aanbetaling, dan wordt de aanbetaling niet meer gecrediteerd.
Deze regel geldt niet als de annulering plaatsvindt omdat u niet geslaagd bent voor een eerdere verplicht te behalen module.

4. Financiële voorwaarden
Het lesgeld dient 30 dagen voor aanvang van de (eerste) lesdag te zijn voldaan. Indien u zich een maand tot een dag voor aanvang inschrijft, dient het lesgeld direct te worden voldaan.

5. Kosten
De Katten Academie behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en in één keer betaalt, zijn deze prijswijzigingen van modules op u niet van toepassing. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en per module betaalt en/of per module inschrijft, zijn prijswijzingen op u wel van toepassing. De moduleprijs op het moment van het volgen van de betreffende module zal dan in rekening worden gebracht.

6. Studieperiode
Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele studie of per losse module/cursus waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt de studie uitsluitend voortijdig beëindigen overeenkomstig de voorwaarden van de voortijdige beëindiging.

7. Voortijdige beëindiging
Indien u de opleiding of een module/cursus voortijdig wilt beëindigen dient u dit telefonisch of per e-mail aan ons mede te delen. Annulering moet te allen tijde door ons schriftelijk zijn bevestigd per e-mail. U krijgt geen restitutie van reeds betaalde lesgelden voor de module/cursus welke u op dat moment volgt. Retourneren van lesmateriaal heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld. Indien u de volledige opleiding volgt en niet meer deel wilt nemen aan de modules waarvoor u reeds bent ingeschreven dient u dit uiterlijk twee maanden voor aanvang van de eerstvolgende module schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering/ beëindiging gelden de regels zoals aangegeven bij punt 3. Bij overlijden van de studerende zal de beëindiging van de opleiding direct ingaan, de resterende betalingsverplichting vervalt direct.
Indien de Katten Academie zich genoodzaakt ziet u van de opleiding te moeten verwijderen in verband met ongewenst gedrag krijgt u de resterende niet gevolgde lesdagen die u betaald heeft 100% terugbetaald. Dit kan de Katten Academie alleen doen na herhaling van het ongewenste gedrag na minimaal één eerdere waarschuwing hierover, gevolgd door een schriftelijk melding en een persoonlijk gesprek. Bij een tweede incident zal dit u door middel van een schriftelijke melding worden medegedeeld hierin staat wat de consequenties van uw gedrag zijn en kan de toegang tot de Katten Academie mogelijk geweigerd worden.

8. Lesmateriaal
Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het lesmateriaal dient u bij aanvang van de module bij zich te hebben. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij de auteurs en/of de Katten Academie.

9. Overige voorwaarden
a. De Katten Academie behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docente(e) of anderszins deze te vervangen door een andere docent(e) of de data van
de module te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan de student(e) kenbaar worden gemaakt.
b. De Katten Academie behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.
c. De Katten Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.
d. Deelname aan de opleiding, lezingen, workshops en symposia is geheel voor eigen risico.
e. De Katten Academie draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in of rondom de Katten Academie, Martin Gaus
Academie en tijdens de excursie in Kattendorp van module 2.
f. Tijdens het de lesdagen en evenementen van de Katten Academie worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor promotie en kunnen ook op Facebook worden geplaatst.
Indien u hier bezwaar tegen heeft, dit graag aan het begin van de dag aangeven bij de organisatie.
Dan zorgen wij ervoor dat u er niet op komt te staan.

10. Akkoord algemene voorwaarden
Door het inschrijfformulier online te versturen en een vinkje geplaatst te hebben bij akkoord
algemene voorwaarden gaat u akkoord.

Okt 2017